Reglement

Algemeen reglement:
Overal gelden regels, zo ook bij het beoefenen van Taekwon-Do of boksfit. De regels zijn bedoeld om de lessen veilig, ordelijk en efficiënt te laten verlopen.

Dojang etiquette voor Taekwon-Do leerlingen
Iedere Taekwon-Do leerling houdt zich aan de volgende gedragsregels (etiquette):
• Bij het binnentreden van de dojang (trainingszaal), buigt men naar de dojang.
• Buig naar de instructeur op gepaste afstand.
• Begroet de leerlingen onderling.
• Buig naar de instructeur voor het opstellen aan het begin van de training.
• Spreek de eed uit voor de training.
• Mediteer één minuut met de benen gekruist na afloop van de training.
• Buig naar de instructeur voor het opstellen na afloop van de training.
• Bij het verlaten van de dojang, buigt men naar de dojang.
• Het dragen van de juiste graduatie is verplicht.
• Tijdens de training is het dragen van een correct ITF-dobok met correct embleem verplicht.

Overige regels
Naast bovenstaande etiquette gelden de volgende gangbare normen in de trainingszaal:
• Roken is niet toegestaan.
• Ongepast kletsen is niet toegestaan.
• Het gebruik van stimulerende middelen voor, tijdens of na de les is niet toegestaan evenals gewenste of ongewenste intimiteiten.
• Drank en voedsel is niet toegestaan, m.u.v. water.
• Water wordt alleen gedronken indien de instructeur hier toestemming voor geeft.
• Dragen van schoeisel is toegestaan, mits een medische verklaring gegeven kan worden.
• Les geven alleen met toestemming van de instructeur.
• Het verlaten van de dojang zonder toestemming van de instructeur is niet toegestaan.
• Sieraden (zoals ketting, ring en oorbellen) en brillen zijn niet toegestaan, een uitzondering hierop is een veiligheidsbril.

Het lid dient zich aan te passen aan de bovenstaande regels van de Academie. Het lid dient 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn. Het lid houdt te allen tijde de goede naam van TAG alsmede van zijn instructeurs hoog. Het gedrag buiten de lestijden van TAG dient van die aard te zijn dat de goede naam van TAG niet wordt aangetast. Bij problemen met medeleerlingen dient contact te worden opgenomen met de instructeur. Ook bij klachten e.d. is het wenselijk deze zo snel als mogelijk kenbaar te maken zodat de instructeur hiervoor gezamenlijk een oplossing kan zoeken. Lidmaatschap van andere Budo-scholen, verenigingen of organisaties zijn toegestaan, mits u uw instructeur voor de les hiervan op de hoogte stelt. Het (willen) deelnemen aan wedstrijden en/of evenementen van andere bonden dan de ITF Royal Dutch, dient in ieder geval met uw instructeur te worden overlegd.

Lidmaatschap TAG
Na volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier verwerft men het lidmaatschap van de TAG. Het lid heeft hiermee recht op Taekwon-Do onderricht. Het lid verplicht zich tevens te handelen volgens het reglement van TAG zoals vermeld op deze site.
Bij bijzondere omstandigheden (o.a. langdurige ziekte) kan contact worden opgenomen met het bestuur, welke voor een passende regeling zorgt.
Wanneer, na twee aanmaningen, de contributie achterstand niet wordt betaald, volgt automatisch uitschrijving als lid en kan een incassobureau worden ingeschakeld. De incassokosten worden verhaald op het uitgeschreven lid.
Wijzigingen m.b.t. de persoonlijke gegevens dienen binnen zes weken na wijziging schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie van TAG.
Opzeggen van het lidmaatschap geschiedt door middel van een schriftelijke notificatie, gericht aan de ledenadministratie van TAG. Hierbij dient men een termijn van één volle maand, gerekend vanaf de 1e dag van de nieuwe maand, in acht te nemen.

Deelname geschiedt geheel op eigen risico
Taekwon-Do Academie Gelderland en haar docenten zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor opgelopen lichamelijke blessures, persoonlijke schade en/of schade aan of verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen vóór, tijdens en na trainingen of evenementen. Persoonlijke en waardevolle spullen (mobiel, kleding etc.) kan men tijdens de les in de zaal leggen.

Reglement
In zaken waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.